Profiad Gwaith gyda Theatr Gen

gan Rebecca Phasey

Ysbrydion, syrcas, hyd a lledrith…mae Theatr Genedlaethol Cymru wirioneddol wedi gwthio’r ffiniau gyda’u cynhyrchiad diweddaraf, ‘Y Storm’ cyfieithiad Gwyneth Lewis o glasur Shakespeare, The Tempest. Mae’n ddigon posib mai hwn fydd cynhyrchiad mwyaf uchelgeisiol y cwmni hyd yn hyn. Ac rwyf i a fy ffrind, Cara wedi cael y fraint o fod yn rhan o’r tîm yn ystod y cyfnod cyffroes hwn, o ddiwrnod cyntaf yr ymarferion hyd at y perfformiadau yn yr Eisteddfod Genedlaethol.
Fe gerddon ni drwy ddrysau Y Llwyfan ar ddiwrnod cyntaf ein profiad gwaith yn ferchaid swil, yn ansicr o beth oedd i’w ddod; wedi’r cwbl, roeddem yn gweithio ar gynhyrchiad o’r enw ‘Y Storm’. Tybed a fyddai’r daith i gyrraedd yr Eisteddfod yn profi i fod yr un mor dymhestlog â’r teitl?
Yn dod o gefndiroedd tebyg, yn astudio cyrsiau perfformio ym mhrifysgol Y Drindod Dewi Sant, roedd Cara a minnau’n awyddus i gael cipolwg ar sut y mae cwmni’n mynd ati i greu cynhyrchiad llwyddiannus a fydd yn denu cynulleidfaoedd drwy gydol y wlad. Doedd dim syniad gan yr un ohonom y byddem yn cael ein taflu fewn i ddyfnderoedd y cynnwrf sy’n amgylchynu’r sioe ac yn dod yn rhannol gyfrifol am lwyddiant nifer o elfennau y tu fewn iddo. O’r diwrnod cyntaf, mae’r gwaith wedi bod yn ddi-baid gyda phropiau a gwisgoedd i’w archebu, cyfarfodydd i’w mynychu a nifer o bobl i’w plesio.      Yn ystod yr wythnos diwethaf rydym wedi bod yn profi ein sgiliau gwnïo, a rhaid dweud, mai ein het ffrwythau yw’n hoff gyflawniad  eto!

Yn ogystal â hynny rydym wedi rhedeg llinellau gyda’r actorion, promptio a gwneud gwaith ffilmio. Mae’n sioe sy’n arbrofi gyda nifer o ddulliau gwahanol ac aml-gyfrwng sydd yn sicrhau bod ein profiad hefyd wedi bod yn un eang. Un peth nad ydym wedi’i geisio yw triciau mentrus y criw Citrus Arts. Mae ein hyder wedi cynyddu o lawer ers gweithio gyda’r cwmni, ond feiddiwn ni ddim cael ein tywys i’r awyr gyda rhaff!

Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn gyfle gwych i brofi beth sydd yn ddisgwyliedig o weithio ar gynhyrchiad, boed yn actor, yn gyfarwyddwr neu’n rheolwr cynhyrchu.  Rydym wedi mynd o bwyso a mesur posibiliadau yn y swyddfa gynhyrchu, i drosglwyddo’r rheiny yn yr ymarferion sy’n golygu bod y stori a’r ddrama nawr yn dod yn fyw. Fe welwn wrth eistedd yn yr ystafell ymarfer yn gwylio Elen Bowman yn cyfarwyddo’i actorion bod y cyffro’n cynnau. A ‘dyw hynny ddim yn cynnwys y tân sy’n cael ei gynnau ar y llwyfan!

Wrth i ni eistedd yn y gynulleidfa ar y noson agoriadol, cawn fod yn falch iawn o’r cynhyrchiad, y tîm, a’r hyn yr ydym wedi’i chyfrannu tuag ato. Fyddwn ni’n cerdded allan o’r profiad hwn gyda hyder, profiadau arbennig a ffrindiau newydd.

Advertisements

O Gaernarfon i Taipei – arlwy Haf Theatr Genedlaethol Cymru

Gan Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig

Mae hwn yn mynd i fod yr haf prysuraf yn hanes Theatr Gen. Mae’r paratoadau bron yn eu lle, a phrosiect cyntaf y cwmni’r haf hwn bron yn barod. Mae hi’n mynd i fod yn fwrlwm o weithgaredd dros y tri mis (ac wythnos) nesaf. Gobeithio y cewch chi gyfle i fod yn rhag o’r bwrlwm hwn efo ni.

Mae’r  tîm yma yn Theatr Gen wedi bod yn brysur dros y misoedd diwethaf yn rhoi’r paratoadau mewn lle ar gyfer nid yn unig yr haf o weithgaredd sydd ar fin dechrau, ond ar gyfer blwyddyn o raglen eang ei apêl, sy’n cynnwys cynyrchiadau prif ffrwd, prosiectau cymunedol, profiadau theatr safle benodol, a gweithgareddau theatraidd dychmygus ac uchelgeisiol ledled Cymru a thu hwnt.

Dwi’n edrych ymlaen at gael rhannu trwy gyfrwng y blog yma’r datblygiadau diweddaraf yn y cwmni, a rhywfaint am y gwaith sy’n digwydd y tu ôl i’r llwyfan yn ogystal â’r gwaith fydd i’w weld mewn theatr neu gae, neu gornel stryd yn agos atoch chi dros y flwyddyn nesaf yma.

Mi fydd aelodau eraill o staff y cwmni hefyd yn rhannu eu syniadau hwythau ac yn son am eu rhan hwy yn y broses o’r roi’r rhaglen at ei gilydd.   Byddai’n dda  cael eich ymateb chi i’r blog yma ac i’r rhaglen o waith fyddwn ni’n ei baratoi a’i roi ger bron.

Yn ystod Haf 2012 byddwn  yn cyflwyno tri chynhyrchiad cwbl wahanol – un yn brosiect cymunedol, un arall yn rhyngwladol a’r llall yn rhan o Ŵyl Llundain 2012, sef y dathliadau diwylliannol sy’n cyd-fynd â’r Olympics.

Cai yn ganol "360"

Mae C’laen Ta! yn brosiect cymdeithasol mewn partneriaeth â Galeri Caernarfon ac mewn cydweithrediad â Phartneriaeth Pobol Peblig yn nhref Caernarfon.  O dan arweiniad y dramodydd a’r cyfarwyddwr Bethan Marlow, bydd y prosiect yn cynnig cyfle i’r gymuned ddod at ei gilydd i greu un perfformiad unigryw  a fydd yn mynd â’r gynulleidfa ar daith o amgylch ardal Sgubor Goch . Bydd y gynulleidfa’n dod i wybod peth o hanes y stad ac adnabod ei chymeriadau trwy gyfrwng drama newydd wedi ei hysbrydoli a’i pherfformio mewn modd annisgwyl ac uchelgeisiol gan gyfuniad o actorion proffesiynol a thrigolion y stad.  Bydd y perfformiadau, neu’r daith gerdded ddramatig hon yn digwydd  yn ystod penwythnos 13-15 Gorffennaf 2012.

Trwy ddod ag artistiaid proffesiynol at ei gilydd, (sy’n cynnwys coreograffydd, cynllunydd a cherddorion, yn ogystal â chyfarwyddwyr ac actorion) bydd C’laen ’Ta!  yn dathlu’r sgiliau artistig sy’n bodoli o fewn y gymuned na wyddai’r gymuned efallai amdanynt. Dyma gyfle i weld Sgubor Goch mewn golau newydd ac i fwynhau efo’n gilydd bywyd a chreadigrwydd ward gymreiciaf Cymru.

Mae cast o Sgint

Gyda dau brosiect blaenorol yn 2011 a 2012, sef Sgint a Sgin Ti Syniad? bu i Theatr Gen ddatblygu perthynas arbennig gyda rhai o drigolion y ward a phlannu rhyw chydig o hadau creadigol. Rwan , mae’n amser i’r hadau hynny flodeuo…yn yr haul gobeithio!

 

Mae pawb yn y cwmni (yn enwedig rheini, wrth gwrs sy’n cael mynd ar yr antur ei hun!) yn edrych ymlaen yn arw at daith ryngwladol gyntaf erioed Theatr Gen. Ddiwedd Awst, byddwn ni a’n ffrindiau yn Sherman Cymru yn mynd a drama hynod lwyddiannus Dafydd James, Llwyth i Ŵyl Gelf Ryngwladol Taipei, sef prif ddinas Taiwan. Daeth y gwahoddiad yma i fynd draw i Taipei pan lwyfannwyd Llwyth y llynedd yng ngŵyl y Fringe yng Nghaeredin.

Cafwyd ymateb anhygoel i’r cynhyrchiad yng Ngŵyl Caeredin, lle’r oedd y cynhyrchiad yn rhan o arddangosfa arbennig y Cyngor Prydeinig, a fedra’i ddim aros i weld sut ymateb fydd iddo yn Taipei.  Mae’n anrhydedd wrth gwrs i gael bod yn rhan o un o brif wyliau diwylliannol Asia, ac yn hynod bwysig i gwmni theatr cenedlaethol fel ni  i fanteisio ar gyfleoedd fel hyn i fynd a gwaith Cymraeg i bedwar ban byd. Mor hawdd fyddai syrthio i rigol neu feddylfryd cenedl fach, ynysig a ninnau’n nifer mor fychan, a pheidio dawnsio ar lwyfan cenhedloedd y byd. Mi fydd Aneurin a’i ‘lwyth’ yn chwifio’r ddraig goch (neu’r un binc efallai!) yn Taipei yr haf hwn, ac mi fyddai innau’n gweiddi ‘hwre’ fawr rhywle yn y gynulleidfa. Yn ogystal ag yn Taipei, bydd cyfle hefyd i weld Llwyth unwaith eto (ac am y tro olaf!) yng Nghaerdydd, Yr Wyddgrug a Chaerfyrddin.

Ond cyn teithio i Taipei, mae gennym fater bach o lwyfannu clasur Shakespeare, ‘The Tempest’.  Bydd ‘Y Storm’ yn agor ei drysau yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg yn mis Awst cyn teithio i Gaerfyrddin a Bangor yn yr Hydref.

 

Rydym yn  falch ofnadwy bod y cynhyrchiad yma yn ran o Ŵyl Shakespeare y Byd (yr RSC) a bydd y cyfieithiad newydd gan Gwyneth Lewis yn dod â drama fwyaf (ac olaf) Shakespeare yn ôl rhai yn fyw i gynulleidfa Gymraeg ac yn wledd i’r synhwyrau. Mae’r actorion eisoes wedi bod yn dysgu sgiliau newydd gyda’r cwmni syrcas cyfoes, Citrus Arts, a’r  cyfarwyddwr Elen Bowman wedi dechrau codi’r babell fawr fydd yn gartref i’r cynhyrchiad bythgofiadwy hwn. .

Gobeithio’n fawr y dowch chi efo ni ar ein hanturiaethau’r haf hwn!

AG