Dewch i gwrdda Geraint…

Felly, dw i wedi bod yn gweithio gyda Theatr Genedlaethol Cymru ers tua chwe mis nawr – mae’r amser wedi fflïo heibio ac rwy’n teimlo fy mod i wedi sefydlu fel rhan o’r tîm. Dw i hefyd yn cael lot o hwyl ar hyd y ffordd!

Dw i’n cael cymaint o brofiadau gwahanol gyda’r cwmni ac mae hynny wedi gwneud i mi ystyried yr holl bosibiliadau sydd ar gael wrth barhau gyda fy ngyrfa. Wrth gwrs, mae yna rhai tasgau dw i’n eu mwynhau yn fwy nag eraill, a rheini’n cynnwys ysgrifennu a chyfieithu datganiadau i’r wasg, cydlynnu rhaglenni sioe a chynnal rhai o safleoedd cyfryngau cymdeithasol y cwmni.

Y tro diwethaf i mi ysgrifennu, roeddwn i yng nghanol bwrlwm paratoi ar gyfer Y Negesydd yn Theatr Felinfach. Fe wnaeth y bwrlwm gynyddu wrth i’r ymarferion fynd yn eu blaen ac mi oeddwn i’n gyfrifol am ystod o bethau, o deithio i drefi agos i brynnu propiau hyd ciwio Sibrwd, ein ap newydd, yn ystod  perfformiadau Y Negesydd.

Wedi i Y Negesydd orffen, aethom ni syth ymlaen i weithio tuag at yr Eisteddfod a pherfformiadau Dyled Eileen a Dŵr Mawr Dyfn. Ges i’r cyfle am y tro tro cyntaf i gydlynnu cynnwys rhaglen Dyled Eileen  – braf oedd gweld yr holl waith yn dod at ei gilydd a chwrdd â’r dylunwyr i drafod sut oedd y ddogfen orffenedig yn mynd i edrych. Dwi hefyd wedi bod yn gweithio ar raglen Chwalfa ac yn gobeithio cael gwneud ar Yr Hwyaden Fach Hyll!

geraint.JPG

So I’ve been working with Theatr Genedlaethol Cymru for about six months now – the time has flown by and I feel established as part of the team. I’ve also had a lot of fun along the way!

I’ve had so many different experiences with the company, which has made me consider many possibilities when it comes to continuing my career. Of course, there are some tasks which I enjoy doing more than others, including writing and translating press releases, organising information for show programmes and maintaining some of the company’s social media sites.

The last time I wrote, I was in the midst of preparing for Y Negesydd at Theatr Felinfach. I got even busier as the rehearsals continued and I became responsible for many things including, from travelling to nearby towns to buy props to cuing Sibrwd, our new app, during performances of Y Negesydd.

After Y Negesydd, we went on to work towards the Eisteddfod and performances of Dyled Eileen and Dŵr Mawr Dyfn. I had the chance for the first time to organise the content for the Dyled Eileen programme – it was great to see all the work come together and to meet with the designers to discuss the finished look. I’ve also been working on the programme for Chwalfa and hope to do so for Yr Hwyaden Fach Hyll!

 

Advertisements

Blog Caryl Burke.

caryl burke

Wythnos 1

Dechreuom drwy ddod i ‘nabod ein gilydd gan chwarae gêm i ddysgu enwau. Wedyn nes i gyflwyno fidio o tu ol i’r llen, Chwarel i ddangos iddyn nhw be wnaethwyd ar brosiect Brain. Esboniais wrth y 10 ifanc beth oedd bwriad y prosiect hwn- datblygu darn o theatr, perfformiad o fath yn deillio o Chwalfa. Gofynnom pa fath o elfennau busanat yn hoffi weld, neu pa fath o weithdai byddant yn fwynhau. Wrth hel syniadau mewn grwpiau, daeth yn amlwg eu bod eisiau creu perfformiad traddodiadol wedi ei sgriptio. Yn deillio o hyn, trafodwyd ac erbyn wythnos nesaf rydy ni’n gobeithio cael Lisa Jen Brown i ddod i wneud sesiwn, gan ei bod yn gyfarwydd â Bethesda, yn gallu cyflwyno elfennau cerddoriaeth ac actio ac yn ran o Chwalfa felly byddai hyn yn ffordd dda o bontio’r ddau brosiect. Rydym yn gobeithio cael ychydig mwy o hanes Bethesda a’r streic gyda’r bwriad o ddatblygu mwy o syniadau yn deillio o hyn.

Wythnos 2

Bu Lisa Jên yn ymweld â’r criw yr wythnos hon gan esbonio rhywfaint o hanes Bethesda, yr Chwarel a’r Streic. Ar ôl ychydig o gyd-destun, trafodwyd y themâu oedd yn codi o’r streic a’r geiriau oedd yn dod i’r meddwl wrth ddysgu mwy am y cyfnod. Wedi’r criw ddysgu mwy am fywyd yn yr 1900au, aeth y 10 ohonynt ati gyda chymorth Lisa Jên i ysgrifennu cân a oedd yn deillio o syniadau’r bobl ifanc am yr ardal yn y cyfnod. Wythnos nesaf rydy’ ni’n gobeithio adeiladu ar yr elfen gerddorol drwy gyflwyno offerynau ac hefyd dechrau meddwl am gymeriadu a strwythur i’r perfformiad.

Yr Hwyaden Fach Hyll

Yr Hwyaden Fach Hyll

Stori annwyl a chwareus am berthyn ac am gyfeillgarwch.

Ymunwch ag antur gyffrous yr Hwyaden Fach Hyll sy’n clegar ac yn siglo’i ffordd drwy awyr las y Gwanwyn, haul braf yr Haf, dail lliwgar yr Hydref ac eira oer y Gaeaf.  Yn ystod yr antur fawr bydd ein harwr yn cwrdd â llu o gyfeillion ar hyd y daith cyn dod o hyd i hapusrwydd gyda ffrindiau newydd.

Mae hon yn sioe deuluol arbennig sy’n llawn dychymyg a cherddoriaeth. Peidiwch â cholli’r cyfle i’w gweld dros gyfnod y Nadolig.

———————————————————————————————————————————————————————-

Mae cynnwrf y Nadolig wedi cyredd y swyddfa yn fuan iawn eleni, efo sioe i blant 3-6 yn cael ei pherfformio ac yn cael ei greu mewn cydweithrediad â Sherman Cymru. Bydd Yr Hwyden Fach Hyll yn y Sherman tan y Nadolig, a dros gyfnod yr ŵyl, felly fydd digon o amser i weld y stori hudolus yma.  Fersiwn newydd ydyw gan Catherine Chandler, wedi’i addasu i‘r Gymraeg gan Mererid Hopwood, o stori enwog Hans Christian Anderson. Bydd yr hwyaden wedyn yn teithio led led Cymru mewn partneriaeth â Theatr Genedlaethol Cymru i gael ymweld â holl blant y wlad. Mae hyn yn brofiad newydd i ni yma yn Theatr Genedlaethol Cymru, a mawr ydi’r cynwrf.  Mae hon yn sioe deuluol arbennig sy’n llawn dychymyg a cherddoriaeth. Rydym wedi bod wrth ein boddau yn y swyddfa wrth edrych ar luniau o’r set a chofio nôl at ein plentyndod – y profiad o fynd i’r theatr adeg y Nadolig i weld sioe neu bantomeim. Mae’r Nadolig o hyd wedi bod yn esgus i gwmnïau theatr greu sioeau llawn hud ac rydym yn falch o gael ymuno yn nhraddodiad hir Sherman Cymru o ddiddanu plant amser yma’r flwyddyn.  Rwy’n siŵr fod gan drigolion Caerdydd a’r ardal atgofion melys o sioeau Nadolig a fu yn Theatr y Sherman ac rydym yn edrych ymlaen at rhoi’r cyfle yma i gymunedau eraill yng Nghymru hefyd. Peidiwch â cholli’r cyfle i’w gweld dros gyfnod y Nadolig. Felly am fwy o wybodaeth  neu  os am fynnu eich tocyn ffoniwch  – 029 2064 6900

HwyadenFachHyllGwefan

Christmas spirit has arrived at the office early this year, with a show for children aged 3-6 being created and performed in collaboration with Sherman Cymru. Yr Hwyaden Fach Hyll (The Ugly Duckling) will be at the Sherman Theatre before and during the Christmas period, so there’s plenty of time to experience this magical story. This is a new version by Catherine Chandler, adapted to Welsh by Mererid Hopwood, of Hans Christian Anderson’s well known tale. The duckling will then tour Wales in partnership with Theatr Genedlaethol Cymru and visit all children in the country. Much is the excitement at Theatr Genedlaethol Cymru, children’s theatre being a new venture for us and producing a family show full of music and imagination. We have been in our element here at the office, looking at pictures of the set, and remembering the experience of going to the theatre or a pantomime when we were children. The Christmas period has always given theatre companies an excuse to create shows full of magic and we are proud to join in Sherman Cymru’s long tradition of entertaining children at this time of year. Don’t miss it this Christmas. For more information or to book:  029 2064 6900

Gweithdai Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad â Theatr Ieuenctid Môn

Mae Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad â Theatr Ieuenctid Môn yn Llangefni yn falch o allu cynnig gweithdai yn Ynys Môn yn ystod tymor yr Hydref 2014.  Mae criw wedi dechrau ar y gwaith o greu darn o waith creadigol, Bydd cyfle i bobol ifanc yr ynys gael cyfle i weithio efo amryw o artistiaid proffesiynol yn yr wythnosau nesaf, a bydd cyfle i ddangos y gwaith i’r cyhoedd yn mis Tachwedd.

Dywedodd Llinos Jones, Cynorthwy-ydd Marchnata a Chyfranogi Theatr Genedlaethol Cymru;

“Mae rhoi cyfle i bobol ifanc ddatblygu yn y maes creadigol yn rhan ganolog o waith cyfranogi Theatr Genedlaethol Cymru, ac mae hyn yn gyfle gwych i bobl ifanc yr Ynys i weithio gydag artistiaid er mwyn rhoi cyfle i sbarduno syniadau newydd. Mae’n hynod o bwysig bod pawb yn cael cyfle i feithrin talent a magu hyder, ac mae hyn yn gyfle arbennig i wneud hynny i’r bobl ifanc.  Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda Theatr Ieuenctid Môn, ac yn edrych ymlaen i weld beth fydd canlyniad y gwaith!”

Mae croeso cynnes i unrhyw un ymuno yn y gweithdai sydd yn cael eu cynnal bob nos Fercher am 6.30.

Profiad gwaith Catrin Reynolds

Tu ôl i bob set, prop ac actor gwych, mae yna dîm anferth tu ôl i’r llenni sydd wedi sicrhau llwyddiant y cynhyrchiad. Dyna’r sylweddoliad mwya’ sydd wedi fy nharo yn ystod fy wythnos profiad gwaith gyda chwmni Theatr Genedlaethol Cymru. Fel myfyrwraig Drama a’r Theatr, dwi wedi hen arfer ac ymweld ar theatr i wylio perfformiadau di-ri, ond erioed wedi ystyried y gwaith diflino sydd yn digwydd  i sicrhau llwyddiant cynhyrchiad neu ddigwyddiad megis y gwaith marchnata, rheoli llwyfan a chyd-lynu i enwi ond rhai swyddi.

Wnes i ddigwydd glanio gyda thîm gweithgar y theatr wythnos cyn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli. Ro’n i’n ymwybodol fod nifer o ddigwyddiadau, perfformiadau a gweithdai ganddynt i drefnu ar ei gyfer ond heb sylweddoli cymaint o waith oedd i’w wneud. Rhaid cofio hefyd fod prosiectau arall ar y gweill gyda’r theatr i’w cyflawni yn gystal â’r trefnu ar gyfer yr Eisteddfod. Wrth weld y pwysau gwaith, roeddwn yn hapus i’w helpu drwy gydol yr wythnos.

Roedd fy swyddi yn amrywio o baentio’r cwt ddrama, darllen dramâu ac ysgrifennu talfyriad ar eu cyfer, cyfrannu at bresenoldeb y theatr ar wefannau cymdeithasol yn ogystal â threfnu nwyddau i fynd i’r eisteddfod. Cefais hefyd y cyfle i wylio ychydig o ymarfer technegol y sioe ‘Dyled Eileen’ fel rhan o’u paratoadau ar gyfer perfformiadau yn Theatr y Graig trwy gydol wythnos yr Eisteddfod. Roedd yr holl brofiadau yma yn hollol wahanol i’w gilydd ond eto yn clymu i sicrhau mod i nawr yn ymwybodol o’r ystod eang o dasgau sydd angen i’w cyflawni ar gyfer sicrhau llwyddiant digwyddiad neu gynhyrchiad.

Mae helpu i baratoi ar gyfer digwyddiad mor fawr a’r Eisteddfod Genedlaethol yn nhermau  Theatr Genedlaethol Cymru wedi pwysleisio i mi pwysigrwydd trefn, creadigrwydd a chyfathrebu ym mhob agwedd o waith sydd i’w gyflawni. Oherwydd presenoldeb yr elfennau yma yng ngwaith pob aelod o’r tîm, dwi’n sicr bydd eu gwaith yn yr Eisteddfod a thu hwnt yn llwyddiant ysgubol!!

Ar hyd fy wythnos gyda’r cwmni, dwi wedi cael y cyfle i holi bron i bob aelod o staff yn dwll am rinweddau eu swyddi ac y mae’r sgyrsiau yna wedi bod o fudd mawr i mi. Maent wedi agor fy llygaid i’r math o swyddi sydd ar gael ym myd y theatr, rhai nad oeddwn wedi eu hystyried o’r blaen. Byddaf yn sicr yn cofio ethos gwaith y cwmni cyfeillgar a chartrefol yma wrth i mi gwblhau fy ngradd a dwi’n gobeithio yn fawr y caf weithio gyda Theatr Genedlaethol Cymru eto yn y dyfodol agos!

Gohirio Chwalfa

Datganiad: Theatr Genedlaethol Cymru

3 Medi 2014

 Rydym yn siomedig iawn i ddeall heddiw na fydd Theatr Bryn Terfel, yng Nghanolfan Pontio, wedi’i chwblhau mewn pryd i ni gael llwyfannu Chwalfa y mis hwn.

 Meddai Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru, a Chyfarwyddwr Chwalfa;

 “Rhan ganolog o weledigaeth Theatr Genedlaethol Cymru yw gweithio gyda chymunedau i greu darn o waith theatr pwerus, pwrpasol.  Mae yna fisoedd o waith paratoi wedi digwydd yn barod, a nifer ohonom, yn artistiaid a gweithwyr theatr proffesiynol yn ogystal â thrigolion yr ardal, wedi gweithio’n ddiwyd ac ymroddedig i greu cynhyrchiad eithriadol.  Hoffwn ddiolch ar ran y cwmni i bawb sydd wedi bod yn rhan o’r fenter am eu brwdfrydedd, a’r croeso rydym wedi ei dderbyn.  Mae’r bwrlwm a’r disgwyliad yn yr ardal wedi bod yn amlwg iawn, ac mae’n siom fawr i ni na fyddwn yn llwyfannu’r cynhyrchiad yn hwyrach y mis hwn; ond rwy’n falch iawn ein bod yn gallu dod yn ôl i roi’r cynhyrchiad ar lwyfan Theatr Bryn Terfel yn y Flwyddyn Newydd. Yr hyn sydd yn bwysig i ni yw bod y stori arbennig hon, a’r gwaith caled hwn yn cael gweld golau dydd.”

Bydd Pontio yn cysylltu â phawb sydd wedi archebu tocyn ar gyfer Chwalfa.

Statement: Theatr Genedlaethol Cymru

3 September 2014

 We are extremely disappointed today to understand that Theatr Bryn Terfel will not have been completed in time for us to stage Chwalfa this month.

 Arwel Gruffydd, Artistic Director of Theatr Genedlaethol Cymru said:

 “An important part of Theatr Genedlaethol Cymru’s vision is to work with communities to create a powerful and suitable piece of theatre.  Artists and professional theatre workers, in addition to the local community, have worked tirelessly to create this incredible production over several months. On behalf of the company, I’d like to thank everyone who has been involved in this project for their enthusiasm and of course for the welcome we’ve received in this area. The buzz created around the production has been very evident and while it is disappointing that we won’t be able to stage the production later this month, I am extremely pleased that we will be able to stage the production in the New Year. What’s important for us now is that this production gets to see the light of day in the future.”

Pontio will contact everyone who has booked a ticket for Chwalfa